Gerbang Bakal Kaunselor

Saturday, December 25, 2010

PENYELIAAN KAUNSELOR – Satu Pengenalan


Apa itu penyeliaan ?
Penyeliaan boleh didefinisikan secara formal sebagai perhubungan antara seorang
ahli yang lebih berpengalaman (senior) dengan seorang ahli baru (junior) sesuatu
profesion. Perhubungan itu adalah (a) evaluatif, (b) berlaku dalam jangka waktu tertentu, (c) berkhidmat untuk mempertingkatkan kemahiran ahli baru, (d) memantau kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh ahli baru itu, dan (e) bertindak sebagai pengawal pintu (gatekeeping) kepada profesion itu ( Bernard & Goodyear, 1992, 2004).

Kaedah Penyeliaan Kaunselor
Cara penyeliaan kaunselor adalah berbeza bergantung kepada objektif dan
matlamat iaitu dalam bentuk penyeliaan latihan makmal, praktikum dan internship.
Proses penyeliaan kaunselor pelatih berbeza mengikut objektif penyeliaan samaada
secara mikro atau makro. Proses penyeliaan yang berbentuk mikro lebih merupakan ciri
proses pengajaran dan pembelajaran. Ciri ini biasa digunapakai semasa penyeliaan
Peringkat 1 yang dikenal sebagai Latihan Makmal.

Ciri proses penyeliaan berbentuk makro pula lebih tertumpu kepada amalan
kaunseling yang luas apabila kaunselor pelatih mula diselia dalam konteks suasana
penyeliaan Peringkat 2 iaitu semasa Praktikum Kaunseling dan Peringkat 3 semasa
Internship Kaunseling. Pada Peringkat 4 penyeliaan lebih menumpukan kepada
penyeliaan kaunselor profesional.

Penyeliaan Semasa Latihan Makmal – Peringkat 1
Latihan kaunseling dalam makmal merupakan pendedahan awal bagi seorang
kaunselor pelatih mendapatkan pengalaman pembelajaran tentang kemahiran asas
kaunseling. Latihan kaunseling dalam makmal boleh dianggap sebahagian daripada
proses pengajaran dan pembelajaran mikro tentang penguasaaan kemahiran asas
kaunseling.
Dalam Peringkat 1 latihan kaunseling, penyeliaan memberi tumpuan kepada ciri
pengajaran mikro tentang kemahiran melayan dan mendengar serta teknik kaunseling.
Dalam proses intergrasi penyeliaan, penyelia dianggap sebagai seorang yang pakar dan
boleh menghasilkan tunjuk ajar atau demontrasi bagaimana kemahiran asas kaunseling
yang spesifik dapat dilakukan oleh kaunselor pelatih.
Penyelia bertanggungjawab untuk menyampaikan bimbingan kepada kaunselor
pelatih tentang penggunaan kemahiran melayan yang spesifik sesuai dengan orientasi
teori kaunseling yang dianuti kaunselor pelatih.Dalam latihan mikro , kaunselor pelatih
juga diajar mengenal pasti perbezaan perkembangan proses kaunseling dari permulaan
kemasukan sehingga tamat satu sesi kaunseling. Pembelajaran tentang pemeringkatan
proses kaunseling penting kerana ianya dapat menunjukan kepada kaunselor pelatih suatu
perkembangan yang dilalui oleh seorang kaunselor pelatih dengan kliennya dalam satu
sesi kaunseling.

Penyeliaan Praktikum Kaunseling – Peringkat 2
Praktikum kaunseling memberi peluang kepada kaunselor pelatih untuk
menerapkan segala kefahaman konseptual tentang teori serta kemahiran asas kaunseling
dan teknik kaunseling dalam ssuasana amali yang terkawal.
Amalan praktikum masih memerlukan pengawalan serta penyeliaan yang
rapi secara mikro.
Pendedahan kaunselor pelatih kepada suasana perhubungan menolong yang
terkawal ini dapat memberikan peluang menerapkan orientasi teori pendekatannya dan
berani membetulkan kelemahan yang mungkin dihadapi semasa menjalankan sesi
kaunseling.
Tindakan mengalihkan sesuatu yang dipelajari secara bentuk konseptual
kepada terapan secara tindakan nyata dalam proses kaunseling sering menjadi kerumitan
oleh kaunselor pelatih yang baru menceburi dalam alam kaunseling.

Penyeliaan Internship – Peringkat 3
Kaunselor pelatih semasa internship berpeluang melaksanakan sesi
kaunseling dengan klien sebenar dalam suasana alam pekerjaan profesional. Kaunselor
pelatih akan berhadapan dengan kebebasan autonomi tugasnya mengikut peraturan
organisasi di mana ia berkhidmat semasa internship.
Kaunselor pelatih mula belajar memikul tanggungjawab tugas sepertimana
rakan sekerja di tempat internshipnya dan dianggap sebahagian daripada kakitangan
organisasi tersebut.
Pemantauan penyeliaan internship lebih berbentuk makro.Penyelia akan
memantau secara keseluruhan tugas yang dijalankan oleh kaunselor pelatih, disamping
memberi penekanan kepada perkembangan personal kaunselor pelatih. Penekanan
perkembangan personal ini fokus kepada pergerakan kematangan pelatih ke atas
intergrasi pendekatan kaunselingnya serta kesedaran terhadap tanggungjawab perlakuan
profesional.
Dalam alam internship , kaunselor pelatih bertanggungjawab secara
langsung tentang perancangan dan perlaksanaan program kaunseling ditempat
perkhidmatannya. Penyelia wajar memahami misi serta tujuan organisasi dimana
kaunselor pelatih berkhidmat menjalankan internshipnya.
Perlakuan serta etika profesional penting diberi fokus dalam pencerapan
penyeliaan internship. Penyelia mesti sedar bahawa peranannya sebagai tenaga sumber
rujukan, perunding dan pakar secara langsung melibatkan dirinya dengan amalan prinsip
vicarious liability semasa perhubungan interaksi penyeliaan intership. Penyelia juga turut
menanggung sebahagian tanggungjawab ke atas perlakuan seorang kaunselor pelatih.
Jaminan paling asas dalam menjaga amalan kaunseling adalah proses
kaunseling teratur serta sistematik. Kaunselor pelatih wajar cekap dengan simpanan
rekod kaunselingnya.
Penyeliaan internship beranjak dari pengajar mikro kepada pencerapan
makro sealiran dengan kesinambungan terapan kompenen kemahiran asas kaunseling dan
teknik kaunseling.
Pentaksiran penyeliaan internship memberi tumpuan kepada keluwesan
di antara konseptualisasi kes kaunseling melalui diagnosis kaunseling dengan keserasian
strategi perancangan rawatan kaunseling serta perlaksanaan kaunseling keseluruhan.
Kaunselor pelatih ditarafkan sebagai seorang profesional dalam latihan
dan peranan percubaan ini selari untuk menentukan kewibawaannya sebagai seorang
profesional yang terlatih.

Penyeliaan Kaunselor Profesional – Peringkat 4
Akta Kaunselor 580 Undang- Undang Malaysia menyatakan semua
individu yang mengamalkan kaunseling wajib berdaftar dengan Lembaga Kaunselor
(Akta 580 Undang-Undang Malaysia,1998).
Pengawalan profesion kaunseling melalui akta tersebut memberi kuasa
keatas jaminan amalan terbaik profesion kaunseling di Malaysia. Pengawalan jaminan
amalan terbaik inilah yang wajar menjadi teras penyeliaan kaunselor profesional yang
mengamalkan khidmat kaunseling.
Sorotan kertaskerja Bengkel Latihan Penyeliaan Tahap II (Amali) Kaunselor Berdaftar
-Prof Dr. Othman Mohamed.

Thursday, December 9, 2010

KENALI TOKOH KAUNSELING : Y. Bhg. Datuk Prof. Dr. Mohd Tajuddin Hj Ninggal

Datuk Prof. Dr. Mohd Tajudin Ninggal, Pengarah, Pusat Kaunseling dan Kerjaya, Universiti Teknologi Malaysia, (UTM) dilantik sebagai Anggota Majlis Penasihat Kaunselor Malaysia mewakili seluruh Institut Pengajian Tinggi Malaysia oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) pada tahun 2007. Kini sebagai Timbalan Naib Cancelor Hal Ehwal Pelajar & Alumni Universiti Teknologi Malaysia.

Surat Perlantikan yang ditandatangani Menteri berkenaan, YB. Dato' Sri Sharizat bt Abdul Jalil itu adalah bagi tempoh dua tahun mulai 1 Disember 2007 hingga 30 November 2009.

Datuk Prof. Dr. Mohd. Tajudin,47 dilahirkan di Melaka, berkelulusan Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Psikologi Kaunseling dari Western Michigan University, Amerika Syarikat telah memulakan kerjaya di UTM sebagai Penolong Pensyarah A di Fakulti Pendidikan. Beliau seterusnya memegang jawatan sebagai pensyarah, Prof. Madya dan Ketua Jabatan sebelum dilantik ke jawatan sekarang.

Sebagai Anggota Majlis Penasihat Kaunselor Malaysia yang diperuntukkan dibawah Seksyen 4, Akta Kaunselor 1998 (Akta 580), beliau berperanan sebagai penasihat kepada Menteri mengenai apa-apa perkara yang berkaitan dengan bidang kaunseling dan akta tersebut dan mengenai apa-apa perkara yang dirujukkan kepadanya oleh Lembaga Kaunselor.

Sebelum dilantik sebagai Ahli Majlis Penasihat Kaunselor, beliau merupakan Ahli Lembaga Kaunselor Malaysia selama dua penggal mulai 2001 sehingga 2007.

Datuk Prof. Mohd. Tajudin yang juga merupakan Kaunselor Profesional Berdaftar merupakan seorang tokoh psikologi kaunseling yang berpengalaman luas dan dikenali di peringkat kebangsaan. Antaranya, beliau pernah menjawat jawatan Timbalan Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA).

Di peringkat antarabangsa pula, beliau sangat aktif dan banyak menyumbang kepakarannya dalam aspek penyelidikan dan perundingan psikologi kaunseling. Atas sumbangan, ketokohan dan kepimpinannya beliau telah dianugerahkan Pingat Emas oleh Association of Counselor Education & Supervision (ACES), Amerika Syarikat dan telah dilantik sebagai seorang Ahli Lembaga oleh Association of Psychological Counselors and Educators of Asia Pacific (APECA) yang beribu pejabat di Manila, Filipina sejak 2003 sehingga kini.

Wednesday, December 8, 2010

Kaunseling Dari Perpektif Islam

Dalam konteks kaunseling Islam, keputusan atau pemilihan klien hendaklah berdasarkan kepada ajaran al-Quran, hadis, sunnah Nabi, dan ijmak ulama’. Ini disebabkan manusia yang bersifat lemah boleh membuat keputusan atau pilihan sendiri secara sedar dan terbuka, tetapi tidak terkeluar daripada keredhaan Allah. Dalam melakukan sesuatu, kita tidak boleh lupa daripada mengingati Allah. Allah yang kita sembah dan kepada-Nyalah kita meminta hidayat dan pertolongan. Sebagaimana firman Allah s.w.t :


Maksudnya:

“Berdoalah kamu kepadaKu, nescayai Aku perkenankan doa permohonan kamu.”

Definisi kaunseling mengikut perspektif Islam menurut Aziz Salleh (1996) misalnya menyatakan bahawa kaunseling merupakan suatu khidmat perhubungan di antara seorang klien yang mempunyai masalah psikologikal dengan seorang kaunselor terlatih untuk membantu klien bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Suradi Salim (1996) menyatakan kaunseling sebagai hubungan peribadi bersemuka antara dua orang, yang seorang ialah kaunselor dan seorang lagi ialah klien. Kaunselor, melalui hubungan dan dengan menggunakan kemahiran khususnya menyediakan satu situasi dan suasana, apabila klien seorang yang normal dibantu memahami atau mengetahui masa hadapannya supaya dia boleh menggunakan sifat-sifat keperibadiannya dan potensinya dengan cara memuaskan dirinya dan memberikan faedah kepada masyarakat dan selanjutnya mempelajari cara-cara menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluannya pada masa akan datang.

Dari perspektif Islam, kaunseling keluarga merupakan proses membantu yang dilakukan oleh seorang kaunselor terhadap ahli keluarga yang mengalami konflik. Proses kaunseling yang terlibat masih sama dengan kaunseling individu. Namun apa yang membezakannya ialah proses membantu ini akan mengalami beberapa tahap awal seperti kaunseling individu bersama kedua-dua pihak yang berkonflik terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengumpul maklumat berkenaan konflik dari perspektif diri klien secara individu sebelum menyatukan mereka dalam satu sesi yang dipanggil kaunseling keluarga.

Manakala teori kaunseling Islam menurut pandangan Imam Ghazali lebih kepada pendekatan berdasarkan ayat al-Quran. Firman Allah S.W.T:


Maksudnya:
“Serulah ke jalan Allah dengan bijaksana dan peringatan yang baik, berbincanglah dengan mereka dengan cara yang baik”.

a) Cara bijaksana

Bijaksana sama ertinya dengan hikmah yang merangkumi keadilan, tahan marah, bersifat kenabian, menolak kejahilan, menegakkan kebenaran, meletakkan sesuatu di tempatnya, perkataan yang benar, mencegah berlaku kerosakan, memahami dan prihatin dengan ilmu yang mendalam, menegakkan kebenaran dengan hujah-hujah yang jitu dan berpandukan al-Quran.

b) Nasihat yang baik

Sesetengah ahli tafsir menjelaskan maksud nasihat membawa makna:

• Memberi rangsangan kepada meninggalkan perkara yang buruk.
• Memberi nasihat secara yang meyakinkan bahawa nasihat itu untuk kebaikan dirinya.
Sesetengah ahli tafsir menyatakan nasihat yang baik membawa makna nasihat secara yang lurus, bukan dengan maki hamun atau herdik, kerana dengan lemah lembut ia membawa kesedaran dan keinsafan. Ini akan membawa kepada perkara yang baik.

c) Perbincangan yang terbaik

Maksud perbincangan yang terbaik dengan cara tidak menyinggung peribadi, menghina dan menjatuhkan martabat, malah merasakan kaunselor memahami dan cuba membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Klien yang bermasalah akan sama-sama berbincang dan meluahkan kepada kaunselor masalah sebenar. Atas bantuan kaunselor, klien merasakan ada orang yang memandunya menyelesaikan masalahnya secara bersama.

Walau bagaimanapun terdapat perbezaaan antara teori kaunseling Islam dan teori kaunseling Barat. Kebanyakan teori kaunseling Barat tidak memberi penekanan sangat terhadap aspek-aspek spiritual manusia itu. Aspek-aspek spiritual manusia sangat jelas diterangkan dalam ayat al-Quran:


Maksudnya:

“ Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka ia akan memberikan kepadanya jalan keluar (dari kesulitan) dan akan memberinya rezeki yang tiada ia duga dari mana berasal ”

Sigmund Freud dalam teori psikoanalisisnya lebih cenderung untuk mengkaji hal-hal yang berlaku pada masa lampau kerana masa lampau dianggap berkaitan dengan masa kini berdasarkan psikologi. Dalam teori ini, kaunselor harus melihat kliennya daripada tiga aspek iaitu id, ego dan superego. Aspek ini secara amnya bermaksud setiap insan dikuasai oleh rasa hatinya. Manusia akan bertindak berdasarkan kepada kuasa mana yang kuat mempengaruhi dirinya. Dalam Islam kuasa yang dimaksudkan itu ialah nafsu sama ada ingin buat baik atau sebaliknya. Berhubung dengan nafsu manusia, ia hendaklah dilihat daripada fitrah kejadian manusia itu sendiri.

Manusia terbina daripada dua unsur iaitu unsur rohani dan unsur jasmani. Unsur rohani manusia terdiri daripada roh. Hakikat roh diketahui Allah sahaja, manusia hanya mengetahui sedikit sahaja. Unsur rohani yang kedua ialah nafsu iaitu kehendak nafsu dan perasaan. Nafsu boleh dibahagikan kepada lima iaitu nafsu amarah, nafsu lawwamah, nafsu mutmainnah dan nafsu radhiah mardhiah.

Ketiga, hawa iaitu kekuatan atau tenaga batiniah (hakikat) yang menjadi penggerak kepada nafsu amarah. Nafsu amarah ini merupakan pendorong kepada manusia agar berbuat jahat. Keempat, akal. Akal merupakan satu anugerah Allah yang berfungsi untuk membezakan yang baik dan yang buruk.

Unsur jasmani pula ialah unsur yang dapat dilihat atau dirasa terdiri daripada kulit, urat, darah, tulang dan sebagainya. Unsur jasmani ini telah dijelaskan oleh Allah:


Maksudnya:

“ٍٍSesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya)”

Teori beorientasi behavioristik pula melihat manusia seperti mesin atau robot yang boleh dimanipulasi oleh persekitaran dan menjadi mangsa kepada persekitarannya. Walaupun teori ini tidak merujuk kepada personaliti secara langsung tetapi rujukannya kepada perlakuan-perlakuan yang spesifik dan tidak spesifik yang dipelajari daripada persekitaran adalah berbeza dengan pandangan Islam yang tidak menganggap manusia itu pasif kerana manusia mempunyai akal fikiran, pengetahuan dan kepintaran, dan manusia berupaya mencorakkan kehidupannya di dunia.

Penentu tingkah laku manusia bagi Islam ialah akidah dan takwa kepada Tuhan bukan semata-mata ditentukan oleh persekitaran atau proses-proses pembelajaran. Sebagaimana firman Allah:

Maksudnya:

“ Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya memperhambakan diri kepada-Ku ”

Carl Rogers dalam teori pemusatan insan pula menganggap manusia sebagai makhluk yang positif, rasional dan sentiasa bergerak maju. Manusia cenderung ke arah penyempurnaan kendiri sekiranya ia diberi kebebasan mengalami, memenuhi dan menyempurnakan keperluan-keperluan asasnya. Teori Rogers ada titik persamaan dengan pandangan Islam di mana manusia secara fitrahnya adalah baik. Manusia dianugerah Allah s.w.t. akal yang membolehkannya menuju ke tingkat kehidupan yang lebih sempurna.

Pandangan Rogers terhadap manusia yang dianggapnya mempunyai kebebasan mutlak dalam menentukan matlamat-matlamat hidupnya berbeza dengan Islam di mana manusia merupakan makhluk ciptaan Allah S.W.T dianugerahkan akal dan mempunyai kebebasan yang terbatas. Manusia terikat kepada perintah dan takdir Allah.

Albert Ellis pula mengemukakan teori Terapi Rasional Emotif (RET) yang mengandaikan manusia mempunyai potensi untuk bertindak secara rasional dan berfikiran waras. Teori ini tidak dinafikan oleh Islam tetapi tentang fungsi akal itu agak berbeza dengan pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, kemampuan akal itu adalah terbatas. Manusia tidak mampu memikirkan apa sahaja yang ingin difikirkannya. Dalam al-Quran, Allah S.W.T menjelaskan tentang keupayaan akal manusia. Sebagaimana firman Allah S.W.T.:

Maksudnya:

“Allah tidak menimbulkan beban kepada seseorang itu melainkan sekadar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”
Oleh itu manusia tidak boleh bergantung kepada rasionaliti semata-mata dalam menyelesaikan masalah dan persoalan-persoalan mengenai dirinya seperti andaian RET. Akidah dan taqwa adalah lebih penting daripada rasionaliti.

Walaupun terdapat perbezaan antara pandangan beberapa teori barat dengan Islam,ini bukan bermakna bahawa keseluruhan teori-teori mengenai manusia dari barat itu ditolak. Teori-teori ini perlu diubahsuai atau diadaptasi supaya tidak bercanggah dengan agama yang dianuti dalam masyarakat Islam yang bertujuan mencari kesempurnaan manusia dalam konteks kesedaran tentang kewujudan Tuhan.

KENALI TOKOH KAUNSELING : Y. Bhg. Tan Sri Dato' Dr. Nordin Kardi

Beliau merupakan seorang rakyat Malaysia dan beliau merupakan bekas Naib Canselor Universiti Utara Malaysia. Beliau memulakan kariernya sebagai guru seni perusahaan selepas tamat latihan di Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur.

Di samping itu, beliau juga merupakan Presiden Persatuan Universiti-Universiti Malaysia, Yang di-Pertua Persatuan Badan-Badan Berkanun Malaysia dan Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia. Beliau berpengalaman luas dalam pengurusan pendidikan tinggi termasuk pernah menjawat jawatan pensyarah selama lebih 20 tahun, kaunselor pelajar, pengetua kolej kediaman pelajar, timbalan dekan dan ahli senat di Universiti Putra Malaysia (UPM) dan perintis kepada penubuhan Lembaga Akreditasi Negara (LAN). Di LAN beliau dipertanggungjawabkan untuk menyediakan akreditasi bagi Program Sains Sosial di Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS).

Beliau merupakan seorang penulis yang aktif terutamanya dalam aspek kepemimpinan, kaunseling dan perkembangan pendidikan tinggi. Sehingga kini sebanyak 70 karya beliau dalam bentuk rencana, laporan kajian penyelidikan dan buku telah diterbitkan dalam pelbagai media komunikasi. Sejajar dengan kepakaran beliau sebagai kaunselor ahli psikologi, sebahagian besar karyanya mengenai kaunseling seperti "Falsafah dan Prinsip Asas Kaunseling", "Profesionalisme Dalam Amalan Kaunseling di Malaysia", dan "Kaunseling dalam Mengurus Konflik Perhubungan".

Tulisan beliau seperti "Pemikiran Abdullah Badawi: Towering Personality", "Idealisme Kepemimpinan Untuk Kemajuan Negara", "Pembinaan Kekuatan dan Ketahanan Negara Menerusi Pendidikan Moral dan Nilai" membuktikan beliau mempunyai pemikiran kritis dan berpandangan jauh dalam membincangkan isu-isu berkaitan kepemimpinan dan pembangunan modal insan. Dalam konteks perkembangan pendidikan tinggi, beliau begitu mengambil berat tentang perkembangan kemajuan pelajar. Minat beliau ini telah diterjemahkan semasa bertugas sebagai kaunselor di Jabatan Hal Ehwal Pelajar UPM dan dalam tesis Doktor Falsafah beliau di University of Hull bertajuk Rationale for the Provision of Student Personnel Services, pada tahun 1993.

Penglibatan beliau secara aktif dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan bermula sejak beliau masih lagi menuntut di universiti dengan memegang pelbagai jawatan seperti Setiausaha Agung Gabungan Pelajar Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) iaitu persatuan yang memperjuangkan kepentingan pendidikan anak bangsa. Pada masa ini beliau terlibat dalam pelbagai persatuan dan badan kebajikan.

Sebelum dilantik sebagai Naib Canselor UUM, beliau telah menjawat jawatan sebagai Ketua Pengarah Biro Tatanegara (BTN) bagi tempoh selama hampir tujuh tahun mulai Februari1999. Sepanjang perkhidmatan beliau di BTN, pelbagai pembaharuan yang dilakukan untuk memupuk semangat patriotisme di kalangan rakyat Malaysia. Beliau mengamalkan pengurusan yang menekankan kepada pendekatan kemesraan dan jalinan hubungan kemanusiaan. Tidak hairanlah beliau merupakan seorang pemimipin yang sentiasa bersedia untuk didekati tanpa mengira pangkat dan darjat. Setelah memegang teraju pengurusan Universiti Utara Malaysia pada 16 Jun 2005, beliau mempunyai visi dan misi yang jelas untuk membawa universiti ke persada antarabangsa setanding dengan universiti-universiti terkemuka yang lain. Antara strategi yang diberi keutamaan untuk merealisasikan visi tersebut ialah program kerjasama akademik antara UUM dan universiti-universiti luar negara dan program pengantarabangsaan pelajar.

Sumbangan besar beliau dalam sektor pendidikan, perkhidmatan awam dan perkhidmatan masyarakat di Malaysia telah diberi pengiktirafan dan penghargaan oleh kerajaan Malaysia apabila beliau dianugerahkan beberapa pingat kebesaran negara. Terkini beliau telah dianugerahkan pingat Panglima Setia Mahkota oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agongpada 2 Jun 2007 yang membawa gelaran "Tan Sri".


Sumber : http://ms.wikipedia.org/wiki/Nordin_Kardi

Tuesday, December 7, 2010

Kaunseling Di Tempat Kerja

Sebagai suatu profesion, kaunseling mempunyai falsafah dan nilainya yang tersendiri. Jika dapat digalakkan semua human resource organisasi dan industri mengamalkan dan menghayati mesej puisi berikut, insya-Allah mereka akan berupaya mengecap kepuasan kerja dan kebahagiaan. Kepuasan kerja dan kebahagian pula menjamin kesejahteraan, dan kesejahteraan biasanya dikaitan dengan personal well-being yang berkait rapat dengan peningkatan motivasi dan produktiviti pekerja.

I expect to pass
this way but once;
any good there fore
that I can do,
Or any kindness that I can
Show to any fellow creature
let me do it now,
Let me not defer or
neglect it,
For I shall not pass
this way again.

(Etienne De Grellet)

Seterusnya, perlu diadakan Employyee Assistance Program (EAP).

".......an EAP is a programatic intervention at the workplace, usually at the level of the individual employee, using behavioral science knowledge and the methods for the regognition and control of certain work and non-work related problems (notably alcoholism, drug abuse and mental health) which adversely affect job performance, with the objective of enabling the individual to return to making his or her full work contribution and to attaining full functioning in personal life.

(Gammie; 1997:67)

Melalui program ini juga diwujudkan jawatan kaunselor profesional dalaman bagi:

a) mengendalikan kaunseling individu, kelompok, perkahwinan, dan keluarga;
b) merancang dan mengendalikan program-program pengembangan diri, dan perkembangan profesional;
c) membuat rujukan kepada profesional luar;
d) merancang dan melasanakan action research serta penilaian berkala;
e) membantu organisasi dan industri dalam kerja perundingan, bukan sahaja bagi menolong pekerja, bahkan
organisasi pada tahp penubuhan, maintainance, decline dan krisis.

Langkah memupuk penghayatan nilai kaunselor profesional dalam kalangan human resource juga penting. Antara nilai yang perlu dipupuk ialah:

 • keterbukaan
 • amanah
 • komited
 • approachability
 • kemesraan
 • menghormati / menghargai orang lain
 • kejujuran
 • keikhlasan
 • empati
 • altruisme
 • bersih (hati, fikiran, perlakuan)
 • caring
 • kesabaran dan tolerans
 • reda (look up; look down)
 • berimam

Akhir sekali, Panel Kaunselor yang sama seperti Panel Perubatan yang sedia ada pada masa kini perlu diwujudkan. Dengan adanya Akta 580 dalam Akta Kaunselor Malaysia, 1998, proses ini menjadi lebih mudah. Kewujudan Panel Kaunselor dapat menyediaan kepakaran yang berbeza mengikut keperluan klien kerana kaunselor dalaman mungin mempunyai kepakaran dan kemahiran yang terbatas. Satu perkara lagi ialah klien mungkin berasa kerahsian akan lebih terjamin apabila mereka berjumpa Panel Kaunselor. Di samping itu, penggunaan khidmat kaunselor luar dapat mengurangkan rasa kurang selesa klien berbanding dengan penggunaan khidmat kaunselor dalaman yang mungin masih tebal dengan stigma tentangnya.

sumber : Dato' Profesor Amir Awang

Ketahui Sejarah PERKAMA

Pada tahun 1980 sekumpulan kaunselor dan mereka yang prihatin akan perkembangan kaunseling dan bimbingan di Malaysia telah bersidang di ITM (kini UiTM) untuk mewujudkan satu Jawatankuasa Pro-tem yang berusaha menubuhkan sebuah Persatuan Kaunselor Malaysia. Puan Fauziah Elyas (kini Puan Sri) telah dipilih mengetuai jawatankuasa itu.

Pada 19 Januari 1982 Persatuan Kaunselor Malaysia telah didaftarkan oleh Pendaftar Pertubuhan pada tahun 1989 namanya ditukar kepada Persatuan Kaunseling Malaysia. Tujuan utama Persatuan ini ialah “to provide a common professional base for Malaysian Counsellors and professionals in related areas from the points of view of both professional orientation and fellowship”(mengadakan satu asas profesional sepunya untuk kaunselor dan ahli profesional berkaitan di Malaysia, dari segi orientasi profesional dan semangat setia kawan).

Tujuan-tujuan profesional PERKAMA ialah:

1.Memajukan amalan kaunseling secara profesional.
2.Menggalak dan membantu penyelidikan dalam kaunseling.
3.Menggalak pertumbuhan ilmu pengetahuan, kefahaman dan penerimaan kaunseling dalam konteks pelbagai budaya di Malaysia.
4.Memajukan perkembangan profesional ahli-ahlinya.
5.Memperteguhkan identiti, harmoni, dan kerjasama di kalangan ahli-ahli yang terdiri dari pelbagai displin melalui perkongsian maklumat dan pengalaman.
Keahlian PERKAMA dibuka kepada mereka yang berkelayakan dalam kaunseling dan bidang-bidang berkaitan. Mereka yang tidak mempunyai kelayakan yang disyaratkan, diterima sebagai ahli bersekutu atau ahli pelajar.
PERKAMA telah berkembang maju dari setahun ke setahun sejak penubuhannya di bawah pimpinan:
Puan Sri Fauziah Elyas (1982 – 1983),
Prof. Dato’ Dr. Amir Awang (1983 – 1984), (1989 – 1993),
Prof. Dato’ Dr. Abdul Halim Othman (1984 – 1989), (1999 – 2001),
Dato’ Yunus Noor (1994 – 1999), dan
Prof. Dato’ Dr. Hj Mohd Mansor Abdullah (2001 – 2003),
Prof. Dr. Suradi Salim (2003 – 2005),
Tan Sri Dato’ Dr. Nordin Kardi (2005 hingga sekarang)

Sebanyak sepuluh konvensyen telah diadakan di samping penerbitan-penerbitan profesional seperti Jurnal PERKAMA, Suara PERKAMA dan risalah-risalah lain, demi untuk memajukan bidang kaunseling dan bimbingan di Malaysia. Ahli-ahli Persatuan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan perundingan, dan berusaha memantapkan keprofesionalan dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling menerusi etika kaunseling yang bertulis, latihan lanjutan, dan penyelidikan.

Kini PERKAMA mempunyai lebih 200 ahli berdaftar (meliputi Ahli Seumur Hidup, Ahli Biasa, dan Ahli Pelajar). PERKAMA sedang berusaha meningkatkan lagi pengiktirafan daripada pihak kerajaan dan majikan swasta tentang perkhidmatan kaunseling dengan cara mewujudkan jawatan-jawatan profesional dalam kaunseling untuk memberi perkhidmatan kepada kakitangan masing-masing. Usaha PERKAMA untuk mendapatkan pengiktirafan dari pihak kerajaan mula berhasil apabila satu jawatan Ketua Pegawai Psikologi dan Kaunseling dilantik di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) pada tahun 1992. Kini Pusat Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling di JPA memainkan peranan penting dalam menangani permasalahan kakitangan awam di tempat kerja.

Perkembangan pesat negara kita ke arah masyarakat perindustrian dan perdagangan sudah pasti akan memerlukan perkhidmatan khusus seperti perkhidmatan kaunseling dan perkhidmatan pertolongan lain untuk menangani masalah sosial dan individu. Keperihatinan pihak kerajaan tentang keperluan kaunseling dan pengiktirafan yang wajar dalam masyarakat terbukti apabila AKTA KAUNSELOR 1998 diluluskan oleh kerajaan dan diwartakan pada 1 Disember 1998. Para kaunselor yang ingin berkhimat untuk awam, kini perlu mendaftar dengan Lembaga Kaunselor.

Ini bermakna profesion kaunselor telah diiktiraf setanding dengan profesion lain seperti doktor, arkitek, jurutera dan peguam. Cabaran yang lebih besar akan dihadapi oleh profesion ini pada masa-masa akan datang. PERKAMA akan menjadi sebuah persatuan profesional untuk memainkan peranan penting dalam usaha meningkatkan lagi perkhidmatan kaunseling di negara ini.

Sumber : http://www.perkama.org/

Kursus Fasilitator Anjuran PERKUMTarikh : 22 Januari 2011

Tempat : Makmal Kaunseling, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya

Peserta : Terbuka kepada semua
Makanan tengahri disediakan

Masa : 9.00 - 5.00

Bayaran : Rm 15.00

Objektif : Input dan kemahiran

Penceramah : Tuan Hj. Abd. Rahim B. Mariun (Ahli Lembaga Pengarah EQ SuTRA Training & Consultancy merangkap Disiplin Master Sek. Men. Teknik Klang

Wednesday, April 21, 2010

Kaunseling atasi masalah sosial - Lam Thye


KUALA LUMPUR 21 April - Sesi kaunseling yang dijalankan secara profesional boleh membantu usaha menangani pelbagai masalah sosial termasuk gejala buang bayi dan penderaan kanak- kanak yang kerap berlaku sejak kebelakangan ini.

Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (MCPF), Tan Sri Lee Lam Thye berkata, sesi kaunseling seperti itu akan mendedahkan kepada golongan sasar tentang cara untuk menangani masalah dan menanamkan sikap bertimbang rasa serta bertanggungjawab.

"Sekali gus mereka yang terlibat akan mempunyai perasaan belas kasihan dan sedar sebelum melakukan sesuatu perkara serta akibat yang bakal dihadapi," katanya ketika berkunjung ke pejabat Utusan Malaysia di sini semalam.

Bagaimanapun, jelas beliau, sesi kaunseling tidak harus dihadkan kepada golongan remaja sahaja tetapi juga ibu bapa dan pemimpin masyarakat.

"Masalah tidak akan selesai jika ia tidak melibatkan semua peringkat masyarakat. Sesi kaunseling akan menyelesaikan masalah secara kolektif," katanya.

Dalam pada itu, Lam Thye berkata, orang ramai tidak perlu berasa malu untuk berjumpa pakar psikologi jika berasakan mereka mempunyai gejala berkaitan kesihatan mental kerana ia boleh ditangani jika dirawat sejak dari awal.

"Masyarakat perlu terbuka dan memahami tekanan hidup yang dihadapi masyarakat moden. Jangan sewenang- wenangnya melabelkan mereka sebagai orang yang tidak siuman atau orang gila," ujarnya.

Beliau berkata, pencegahan melalui hukuman semata-mata tidak akan berkesan kerana ia hanya melibatkan pesalah dan pihak berkuasa tetapi tidak kepada masyarakat keseluruhannya.

Baginya, hukuman merupakan fasa terakhir dalam menangani masalah berkaitan.

Dalam pada itu Lam Thye turut memuji kempen Kami Prihatin anjuran Utusan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Astro serta Karyawan kerana program yang dijalankan melibatkan semua lapisan masyarakat.

sumber : http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0422&pub=Utusan_Malaysia&sec=Dalam_Negeri&pg=dn_10.htm

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ikAn-ikAn belaan PERKUM